Kestävää kasvua yksilöille, yrityksille ja yhteiskunnalle
#rohkeuskasvaa

Toimintamme perusta

Alman tarkoitus eli purpose

Alma Median tarkoitus on kiihdyttää yksilöiden, yritysten ja yhteiskunnan kestävää kasvua.

Me Almalla olemme mukana kasvattamassa ihmisten osaamista, tietoisuutta ja ymmärrystä maailman tapahtumista. Alma on läsnä miljoonien ihmisten arjessa, elämää rikastamassa ja helpottamassa.

Luomme hyvinvointia koko yhteiskuntaan rohkaisemalla ja auttamalla yrityksiä kohti kasvua. Uutissisältöjemme kautta olemme rakentamassa yhteiskuntaa, ratkaisemassa ongelmia sekä luomassa perustaa talouden kestävälle kasvulle ja yksilön vapaudelle valita.

Missio

Yksilön vapauden ja hyvinvoinnin puolesta.

Alma Median uutismediat toimivat demokratian, sananvapauden, luotettavan tiedonvälityksen ja omien viiteryhmiensä hyvinvoinnin puolesta. Alma Median digitaaliset kuluttaja- ja yrityspalvelut sekä markkinapaikat kokoavat yhteen tuotteiden ja palveluiden ostajia ja myyjiä ja mahdollistavat yhteisöllisyyden kokemuksia. 

Visio

Alma Media on kiinnostavin tiedon, hyödyn ja elämysten tuottaja sekä median tulevaisuuden suunnannäyttäjä.

Visio antaa suunnan kaikkien konserniin kuuluvien tuotteiden ja palveluiden kehittämiselle.

Kiinnostavin

Alma Median tuotteet ja palvelut ja sen yrityskuva ovat muita vetovoimaisempia muun muassa asiakkaiden sekä henkilöstön näkökulmasta. Luomme sisältöjä, joita muut eivät tarjoa ja joista ollaan valmiita maksamaan enemmän kuin muista. Mainostajalle tarjoamme tuloksellisimmat ratkaisut. Almamedialaiset saavat työllään aikaan todellista lisäarvoa.

Henkilöstölleen Alma Medialla on kiinnostavimmat tehtävät, kehittymismahdollisuudet ja työympäristö sekä parhaat työvälineet digitalisoituvassa viestinnässä. Alma Median henkilöstö toimii työtehtävissään vastuullisesti, mikä vahvistaa konsernin hyvää mainetta.

Tiedon, hyödyn ja elämysten tuottaja

Almamedialaisten tehtävä on löytää jatkuvasti uusia tapoja jalostaa ja paketoida tietoa monenlaisiin asiakastarpeisiin - saada tieto elämään. Kuluttajat ja yritykset kokevat Alma Median jalostaman informaation ja sen käyttökokemuksen kiinnostavaksi ja hyödylliseksi, myös elämykselliseksi. Sama sisältö, visuaalisuus, asiakaspalvelukohtaaminen tai verkkopalvelun käyttö voi tarjota toiselle uutta hyötytietoa, toiselle elämyksellistä hetkeä arjen keskelle.

Median tulevaisuuden suunnannäyttäjä

Alma Media erottuu kilpailijoistaan tarjoamalla asiakkailleen massasta poikkeavaa informaatiota, näkemyksiä sekä käytännönläheisiä ideoita ja innovaatioita. Palveluita uudistetaan asiakkaiden kanssa ja heidän tarpeistaan lähtien rohkeasti, nopeasti ja käytännönläheisesti. Palvelukonseptit ja -muotoilu ovat Alma Median asiakkaiden parhaaksi arvioimaa. Kuluttajien käyttäytymisen ja tarpeiden muutoksia seurataan tarkasti ja niihin vastataan.

Alma Median toimintaa laajennetaan edelleen myös julkaisutoiminnan ulkopuolelle. Alma Media toimii median muutoksessa pitkäjänteisesti ja vastuullisesti.

Suunnannäyttäjän rooli innostaa almamedialaisia työssään. Jokainen konsernissa työskentelevä voi olla suunnannäyttäjä vaikkapa tekemällä työtään uudella tavalla, muun muassa kokeilemalla uusia työtapoja tai jakamalla osaamistaan. Journalismin suunnannäyttäjyys sisältää esimerkiksi uudenlaisten journalististen tapojen tai juttutyyppien tuomisen Suomeen. 

Arvot

Alma Median yhteiset arvot ohjaavat almamedialaisten toimintaa ja päätöksentekoa sekä emoyhtiössä että liiketoimintayksiköissä. Liiketoimintayksiköille mahdollisesti määritellyt omat arvot täydentävät konsernin yhteisiä arvoja.

Vapaa ja moniarvoinen viestintä

Vapaa ja moniarvoinen viestintä on luotettavan journalismin perusedellytys. Puolustamme sananvapautta ja moniarvoista julkista keskustelua tavoitteenamme eri osapuolten tasapuolinen kohtelu. Alma Median julkaisut noudattavat lakien ja muiden säädösten lisäksi alan eettistä itsesääntelyä, Journalistin ohjeita sekä omia eettisiä toimintaohjeitaan. Journalistisessa päätöksenteossaan lehtemme toimivat toisistaan ja Alma Media -konsernista riippumattomasti.

Tämä arvo ohjaa myös muuta kuin journalistista työtä. Viestimme vuorovaikutustilanteissa, kuten kokouksissa, avoimesti ja moniarvoisuutta kunnioittaen, toisten mielipiteet huomioiden. Tämän arvon mukainen toiminta mahdollistaa tuloksellisen yhteistyön myös Alma Median ulkopuolisten tahojen kanssa.

Joukkuepeli

Yhdessä olemme enemmän. Joukkuepeli on osaamisen ja muiden resurssien jakamista henkilöstön kesken sekä osastojen ja yksiköiden välillä. Kun pelaamme joukkueena, näytämme toisille hyvää esimerkkiä, mutta annamme samalla tilaa muille. Sovellamme näitä periaatteita myös silloin, kun joukkueemme tai osa siitä koostuu muista kuin almamedialaisista.

Hyvä joukkuepeli on keskustelevaa ja tavoitteellista, toisen osaamista arvostavaa ja osallistujilleen mielekästä. Jokaisella on sopiva, toisia täydentävä rooli joukkueessa.

Joukkuepelillä tehostamme myös toimintaamme, on turha tehdä samoja asioita moneen kertaan. Alma Mediassa on valmis ja koeteltu verkosto hyvälle yhteistyölle ja joukkuepeliä vahvistava työilmapiiri.

Rohkeus

Tähtäämme toimialan suunnannäyttäjäksi rohkealla ja nopealla uudistumisella.

Rohkeus kuvaa myös tapaamme toimia ja ohjata voimavaroja uusille alueille. Tulevaisuutemme on omissa käsissämme, mutta kuuntelemme rohkeasti uusien asiakasryhmien näkökulmia. Tartumme ennakkoluulottomasti myös julkaisutoiminnan ulkopuolella avautuviin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Osoitamme työssämme rohkeutta omistautuessamme asiakkaan tärkeiksi katsomille asioille, tuodessamme esiin muista poikkeavia näkökantoja, tarttuessamme aloitteellisesti uusiin ideoihin ja asioihin viedäksemme niitä eteenpäin maaliin saakka.

Rohkeuteen kuuluu myös rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen sekä sisäisesti että ulkoisilta sidosryhmiltä. Epäonnistumisia sattuu, ja niistä voimme oppia vain, mikäli osaamme käsitellä niitä avoimesti ja rakentavasti.

Vastuullisuus

Kestävä media tarkoittaa sekä oman toimintamme vastuullisuutta että vastuullisuuden liittämistä kiinteäksi osaksi liiketoimintaa. Kestävä media, joka vaalii perinteisiä journalistisia arvoja, mutta integroi aiempaa laajemmin myös yritysvastuun kaikkeen toimintaan. Lue lisää Alman yritysvastuusta.